Karty informacyjne przedsięwzięcia


 • KIP dla inwestycji pn. „Wymiana sieci zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie”

 • KIP dla inwestycji pn: „Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej w m. Dys w Zespole Placówek Oświatowych”

 • KIP dla inwestycji pn: „Ogólnodostępna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Sahryniu”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa boiska sportowego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-socjalno-kulturalno-szatniowego w Chrzanowie”, gmina Chrzanów

 • KIP dla inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych nr 105677L i 105678L usytuowanych na działkach nr 202, 203, 542 i 556 położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze oraz na działce nr 327/3 położonej w miejscowości Janówek

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Kozic Dolnych gmina Piaski”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Szkole w Wilkołazie Pierwszym”

 • KIP dla inwestycji pn: Budowa urządzeń transportu linowego – wyciągi narciarskie w miejscowości Chrzanów

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zakrzew”, gmina Zakrzew

 • KIP dla inwestycji pn: „Kompleksowe rozwiązania drogowe w otoczeniu drogi ekspresowej S12/17 „Serwisówek” oraz drogi powiatowej 2110L”

 • KIP dla inwestycji pn: „Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki - Brzezice w celu poprawy standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Piaski”

 • KIP dla inwestycji pn: „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada”

 • KIP dla inwestycji pn: „Upowszechnianie dostępu do usług społecznych w Gminie Milejów poprzez przebudowę żłobka w miejscowości Milejów-Osada, gmina Milejów”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa gminnego przedszkola w miejscowości Wierzbica –Osiedle”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji wodociągowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm. Milejów”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla przepompowni sieci wodociągowej w Wierzchowiskach Drugich”

 • KIP dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Górne i Kozice Dolne

 • KIP dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Kozice Dolne i Wola Piasecka

 • KIP dla inwestycji pn: Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola gmina Adamów.

 • KIP dla inwestycji pn: „Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 105692L w miejscowości Majdan Kozic Dolnych w km 0+000 – 1+850”, gmina Piaski

 • KIP dla inwestycji pn: „Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych nad jeziorem Piaseczno i Łukcze poprzez ustawienie altan oraz kontenerów sanitarnych , przyłączy elektrycznych, przyłączy kanalizacyjnych oraz wody poprzez wykonanie niezbędnych spinek gminnych sieci wodociągowych zabezpieczających ciągłą dostawę wody do kontenerów w weekendy sezonu turystycznego w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

 • KIP dla inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa budynku produkcyjno – magazynowo – biurowo – laboratoryjnego: część: A – budynek produkcyjno – magazynowy, część B: budynek biurowo - laboratoryjny” w Lublinie

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie”

 • KIP dla inwestycji pn: „Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika w miejscowości Jacnia, gm. Adamów”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Kalina”

 • KIP dla inwestycji pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudno, gmina Michów”

 • KIP dla inwestycji pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha, gmina Michów”

 • KIP dla inwestycji pn: „Ujęcie wody z rzeki Rachanka dla potrzeb nawodnień rolniczych”

 • KIP dla inwestycji pn: „Rozbudowa Budynku Twarożkarni” oraz „Wiata na odpady”

 • KIP dla inwestycji pn: „Rewitalizacja obszarów podworskich w miejscowości Serniki Kolonia”

 • KIP dla inwestycji pn: „Przebudowa budynku świetlicy w ramach zadania Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalną oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną”

 • KIP dla inwestycji pn: „Remont drogi gminnej nr 105714L w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, gmina Piaski od km 0+000 do km 2+650”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa obiektu do obsługi punktu PSZOK oraz płyty postojowej dla śmieciarek w gminie Modliborzyce”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa ciągu pieszego w drogowym przejściu granicznym Hrebenne – Rawa Ruska”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalną oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną” DREWOOD Włodzimierz Zabielski, ul. Tartaczna 9, 21-200 Parczew”

 • KIP dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Dorohusku”

 • KIP dla inwestycji pn: „Budowa drogi powiatowej nr 1529L (od drogi powiatowej nr 1511L – Baran – Sobolew – Ciemno – do drogi powiatowej nr 1528L) – dokumentacja projektowa dla etapu III”